• Hero Image

  Witamy

  Bristol-Myers Squibb Polska

  O Bristol-Myers Squibb Polska

  Bristol-Myers Squibb jest firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwy?szej jako?ci, pozwalaj?cych walczy? z najci??szymi chorobami. Nasze specjalistyczne leki pomagaj? pacjentom w walce z licznymi nowotworami, AIDS czy wirusowym zapaleniem w?troby.

  Bristol – Myers Squibb, jako pierwsza firma farmaceutyczna na ?wiecie wprowadzi?a nowoczesn? immunoterapi? w leczeniu najpowa?niejszych i najtrudniejszych nowotworów. ?Nasze leki onkologiczne, ze wzgl?du na ich prze?omowy i innowacyjny charakter by?y nagradzane presti?owymi nagrodami farmaceutycznymi.

  Bristol-Myers Squibb dzia?a na ?wiecie ju? ponad 125 lat a jednym z naszych kluczowych czynników sukcesu jest szeroko zakrojony program badań i rozwoju, uznawany za jeden z?najbardziej efektywnych w bran?y. Pozwala nam to regularnie udost?pnia? pacjentom nowe leki.

  Na polskim rynku Bristol-Myers Squibb dzia?a od ponad 20 lat. Prowadzimy dzia?alno?? badawcz? i sprzeda?ow?. W Polsce znajduje si? tak?e centrala badań klinicznych dla regionu Europy ?rodkowo-wschodniej. Poza dzia?alno?ci? komercyjn? firma podejmuje równie? wiele dzia?ań i inicjatyw edukacyjnych we wspó?pracy ze stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na rzecz pacjentów onkologicznych.


  Global Business

  Dyrektor Generalny (CEO):
  Centrala:
  Nowy Jork, USA
  Bran?a:
  Biofarmaceutyki
  Strona www:
  Skrót NYSE:
  BMY
  Inwestycje w R&D:
  4,94 mld USD ??cznie z nak?adami na odkrycie i opracowanie nowych leków
  G?ówne lokalizacje:

  Polska?

  Dyrektor Generalny:
  Antoni ?arski
  Siedziba:
  Armii Ludowej 26
  00-609 Warszawa
  多人做人爱A片免费视频